www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา    
   - A   + A

 อุมเราะห์ - แคชเมียร์โปรแกรม แคชเมียร์  ทัชมาฮาล  เดินทาง 16 – 22 มีนาคม 2562

วันที่ 16 มีนาคม 2562                                                                                                          กรุงเทพ - เมืองหลวงเดลลี
18:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR INDIA
21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIA
วันที่ 17 มีนาคม 2562                                                                                                               เมืองหลวงเดลลี – อัครา
00:10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย  
นำคณะเช้าที่พัก
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6  ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล   ฮาล   ชมพระราชวังอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี  ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสุ่กรุงนิวเดลลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  และนำคณะเข้าที่พัก
วันที่ 18 มีนาคม 2562                                                                                      เดลลี – แคว้นจามมู แคชเมียร์ – ศรีนาคา
เช้า รับประทานอาหารเช้า  เตรียมสัมภาระ เช็คเอาท์ เดินทางไปสนามบิน
10.15 น. เดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการบิน AIR INDIA
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมลอยน้ำที่ริมทะเลสาบดาล ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมเรือ
บ่าย นำคณะเดินทางไปยัง มัสยิดยามา (Jama Masjid) ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยงาม  และใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์  มีจุดเด่นเป็นสถาปัตยกรรมเปอร์เซียและพุทธที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังโรงงานผลิตพรมทำมือ  ผ้าพาชมีน่าขนแกะที่มีชื่อเสียง  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเที่ยวชมตลาด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พักผ่อนบนเรือ ตามอัธยาศัย
วันที่ 19 มีนาคม  2562                                                                                                                      ศรีนาคา  กุลมาร์ค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  เดินทางสู่กุลมาร์ค ซึงเป็นสถานที่ฮอตฮิตติดอันดับต้น ๆ ของศรียาคาร์  ที่นี่ฤดูร้อนจะมีทุ่งหญ้าเขียวขจี  และดอกไม้นานาพันธุ์  แต่ในฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นลานหิมะอันกว้างใหญ่  โดยมีกิจกรรมให้ทำมากมาย อาทิเช่น  ขี่ม้า,  นั่งรถลากหิมะ, และไฮไลท์คือนั่งเคเบิล คาร์ Gondola  เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  หลังจากนั้นนับคณะเอนทางกลับศรีนาคาร์
17.00 น. นำท่านล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล เรือสิคาราเป็นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีในแคชเมียร์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืช ดอกไม้น้ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พักผ่อนบนเรือ
วันที่ 20 มีนาคม  2562                                                                                                                ศรีนาคา   โซนามาร์ค   
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ   นำคณะเช็คอินที่พักบนฝั่ง
08.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่ โซนามาร์ต (SONAMARG) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาร์ ประมาณ 85 กิโลเมตร  ที่นี่จะมีป่าสนเป็นจำนวนมาก  และต้นวอลนัทตลอดสองข้างทาง เดินทางไปยัง Zojo la pass  เป็นจุดชมวิวระหว่างทาง  ท่านจะได้ชม Thajiwas Glacier คือธารน้ำแข็งตามแนวเขา  ที่เกิดจากการทับถมของหิมะเป็นเวลานาน (ขึ้นอยู่กับความอำนวยของสภาพอากาศ) 
13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง  และให้ท่านอิสระกับการถ่ายรูป เก็บภาพแห่งความประทับใจ ตามอัธยาศัย  ซึมซับกับบรรยากาศอันบริศุทธิ์  ได้เวลาอันสมควรนำคณะกลับศรีนาคาร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 21  มีนาคม  2562                                                                                                                        ศรีนาคาร์  เดลลี  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. นำคณะออกเดินทางไปยัง Mughal  Garden สวนดอกไม้ที่กษัตริย์ราชวงศ์โมกุล  สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในแคชเมียร์
09.30 น. นำคณะเดินทางไปยังสนามบิน
12.25 น. นำคณะเดินทางสูกรุงนิวเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIA
15.00 น. นำคณะเข้าที่พัก
  นำท่านชม ประตูชัยอินเดีย อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ผ่านชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี และนำคณะไปเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ Cannaught Place
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และนำคณะเข้าที่พัก
วันที่ 22 มีนาคม 2562                                                                                                                 เดลลี  กรุงเทพมหานคร
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม  นำคณะชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วยได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
13.45 น. สายการบิน AIR INDIA  นำคณะเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
19.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

** รายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

อัตราค่าบริการท่านละ  35,000 บาท
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ดีเจริญฮัจย์หรือทีมงาน
081-8575542, 086-5440805, 02-7169316

หากท่านมีความประสงค์ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ต่อ
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 6 เมษายน 2562

วันที่ 21  มีนาคม  2562                                                                                                                      ศรีนาคาร์  เดลลี  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. นำคณะออกเดินทางไปยัง Mughal  Garden สวนดอกไม้ที่กษัตริย์ราชวงศ์โมกุล  สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในแคชเมียร์
09.30 น. นำคณะเดินทางไปยังสนามบิน
12.25 น. นำคณะเดินทางสูกรุงนิวเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIA
15.00 น. นำคณะเข้าที่พัก
  นำท่านชม ประตูชัยอินเดีย อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ผ่านชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี และนำคณะไปเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ Cannaught Place
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ได้เวลาอันสมควรนำคณะ เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปนครมาดีนะห์
วันที่ 22 มีนาคม 2562                                                                                                                           เดลลี  มาดีนะห์
02.45 น. เที่ยวบิน KU382 Kuwait Airways  เดินทางออกจากกรุงนิวเดลลี
05.05 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.10 น. เที่ยวบิน KU701  เดินทางสู่นครมาดีนะห์
11.15 น. เดินทางถึงนครมาดีนะห์  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเข้าที่พัก
วันที่ 23 – 26  มีนาคม 2562                                                                                                                         มาดีนะห์
  ตลอดเวลาที่พำนักอยู่นครมาดีนะห์  ท่านจะได้ประกอบศาสนกิจที่มัสยิด นะบาวีย์  และพาท่านเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม  พร้อมบริการอาหารไทยทุกมื้อ (ที่พัก โรงแรม)
วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2562                                                                                                   มาดีนะห์ – มักกะห์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่นครมักกะห์  ตลอดเวลาที่พำนักอยู่นครมักกะห์  ทำพิธีละหมาดบัรญ่ามาอะห์ที่มัสยิดอัลหะรอม  พร้อมทำอุมเราะห์ให้มากๆ  และพาท่านเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม  พร้อมบริการอาหารไทยทุกมื้อ
วันที่ 5  เมษายน 2562                                                                                                                       มักกะห์ – เจดดาห์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสานครเจดดาห์
23.30 น. เดินทางด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W521 
วันที่ 6  เมษายน 2562                                                                                                                    เจดดาห์ – กรุงเทพฯ
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินบอมเบย์ ประเทศอินเดีย  รอเปลี่ยนเครื่อง
08.05 น. เดินทางด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W070   จากสนามบินบอมเบย์  สู่กรุงเทพมหานคร
14.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ อินชาอัลลอฮ์

อัตราค่าบริการท่านละ  85,000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ดีเจริญฮัจย์หรือทีมงาน
081-8575542, 086-5440805, 02-7169316www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญ ฮัจย์
825 สุขุมวิท 49/14 ซอยประเสริฐสิทธิ์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
926/2 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Tel : 02-7169316 Fax: 02-7169634
Email : deejaroenhaj@gmail.com
 
Visit No : Site Visitors