www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา    
   - A   + A

 อุมเราะห์ - ไคโร อียิปต์โปรแกรมเยี่ยมชมกรุงไคโร  ประเทศอียิปต์ และ  
ประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย  
ในระหว่าง  วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์

 

วันที่   12  พฤษภาคม  2561          กรุงเทพฯ


21.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่  13  พฤษภาคม 2561  กรุงเทพฯ – ไคโร – มหาปีรามิด เมืองกีซ่า -  โรงงานกระดาษปาปิรุส

 

00.55 น.       ออกเดินทางโดยสารบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบิน MS 961
05.05 น.       เดินทางถึง สนามบิน ณ กรุงไคโร เจ้าหน้่าที่คอยให้การต้อนรับจากนั้นนำคณะ เดินทางเข้า
                    โรงแรมที่พักเก็บสัมภาระ
08.30 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
                   จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังที่ราบสูงกีซ่า ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อชม มหาปีรามิด   สิ่งมหัศจรรย์  1 ใน 7 ของโลก ยุคโบราณ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์ แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง   ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้่าสุสานของกษัตริย์  ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ ส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์  แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียว ท่านอาจจะซื้อบริการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทิศน์รอบ ๆ และหากต้องการเข้ามภายในปีรามิด  ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้  (ไม่รวมอยู่ในทัวร์)

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นำคณะเดินทาง ไปชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus) ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก จากนั้นเดินทาง  ไปชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งว่ากันว่านำ้หอมเหล่านี้เป็นสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และมีการส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อทำน้ำหอมของบริษัท Dior, Aramis, Polo Sport
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่   14  พฤษภาคม  2561  อเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการ - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมปีย์     

08.00 น.      รับประทานอาหารเช้าบนรถ  ขณะเดินทางไปเมืองอเล็กซานเดรีย
                  เมืองอเล็กซานเดรีย  เป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า   เมืองราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ  332 ปีก่อน คริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้าอเล็ก-ซานเดอร์มหาราช มาพบจึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และมาร์ค แอนโทนี่  และปัจจุบันยังเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ
10.00 น.       ชมป้อมปราการอเล็กซานเดรีย ป้อมที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการบุกรุกทางทะเล  ซึ่งอยู่ในแหลมที่ยื่นไปในทะเล บรรยากาศสวยงาม
11.00 น.      ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่ง  มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีตที่มีกว่า   50,000 ศพ  สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น โดย ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลง  และศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย  โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดี   ค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่  
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน  อาหารซีฟู๊ด 14.00 น.   ชมเสาปอมปีย์ (Pompey’s Pillar) เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร 16.00 น.  ชมหอสมุดอเล็กซานเดรีย หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก (ถ่ายรูปด้านนอก) 17.00 น. เดินทางกลับกรุงไคโร  
ค่ำ               รับประทานอาหารไทย และกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 วันที่  15  พฤษภาคม  2561   
ซัคคาร่า - เมมฟิส - โรงเรียนสอนถักพรม - สุเหร่ามูฮำหมัดอาลี - ล่องเรือในแม่น้ำไนล์

  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม      

                  นำคณะเดินทางไปยัง เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรก  ในยุคอียิปต์โบราณ เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดมหึมา ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักที่ดีเยี่ยม งดงามมาก ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน และต้นอินทผลัมที่ขึ้นเรียงรายเป็นทิวแถวอย่างสวยงาม
12.00 น.     นำคณะเดินทางไปยังเมืองซัคคาร่า ชม ปีรามิดขั้นบันได   เป็นสิ่งก่อสร้่างขนาดใหญ่   ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบความเป็นมาของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปถึงวิธีการสร้าง การตัดหิน  และอื่น ๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา  และแวะชมโรงเรียนสอนเด็กถักพรม
13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น.    ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี  ซึ่งสร้างเลียนแบบมัสยิดBule Mosque ของตุรกี 17.00 น.  กลับโรงแรมที่พัก  เพื่อเตรียมตัวไปล่องเรือ ในแม่น้ำไนล์
18.00 น.    รถมารับที่โรงแรม นำล่องเรือในแม่น้ำไนล์   รับประทานอาหารค่ำบนเรือ และชมการแสดงพื้นเมือง               ระบำหน้าท้อง ระบำกระโปรง ของประเทศอียิปต์ และเดินทางกลับ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่  16  พฤษภาคม  2561

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   มหาวิทยาลัยแห่งแรกขอโลก - ตลาดข่านเอลคาลีลี - สนามบินไคโร

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00 น.      นำคณะเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ  เป็นที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากที่สุด ชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2   ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนพระองค์อีกมากมาย เช่น เตียงบรรทม, รถศึก, เก้าอี้บรรลังก์ทองคำ  นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ที่เป็นงานฝีมืออันประณีต ซึ่งสิ่งของทั้งหมดส่วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,330 ปี   ชมห้องแสดงมัมมีี่ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีจัดแสดง อยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้ว ที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ฟาโรห์รามเซสที่ 2 ถ้า ต้องการเข้าชมต้องจ่ายเพิ่ม 22 US Dollar (รายการนี้ไม่รวมในค่าทัวร์)
11.00 น.        เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก  “อัลอัซฮัร”  ได้เริ่มทำการเรียน การสอนศาสนาอิสลาม โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้มากมายที่ทำการสอน ให่้ความรู้แก่นักศึกษามาตลอดเวลา กว่า 1,000 ปี
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.          อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ ตลาดข่าน เอลคาลีลี่ื หรือตลาดฮูเซ็น  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ทำจากหนังอูฐ พรม เครื่องทองรูปพรรณ และของที่ระลึกต่าง ๆ
14.00 น.          สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบินไคโร
16.40 น.          MS672 นำคณะเดินทางสู่นครมาดีนะห์
19.30 น.          เดินทางถึงนครมาดีนะห์ นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย     

 

วันที่   17  -  19 พฤษภาคม 2561    มาดีนะห์

                      ตลอดระยะเวลาที่พำนัก ณ นครมาดีนะห์  ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศเดือนรอมฎอนของนครมาดีนะห์   และประกอบศาสนกิจที่มัสยิดนะบาวีย์  และพาท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  ในนครมาดีนะห์  
 

วันที่   20  - วันที่  31  พฤษภาคม  2561    มาดีนะห์ - มักกะห์
 
                        นำท่านเดินทางสู่นครมักกะห์  ตลอดเวลาที่พักอยู่นครมักกะห์ ทำพิธีละหมาดบัรญ่ามาอะห์ที่มัสยิดหะรอม  พร้อมทำอุมเราะห์ให้มากๆ และพาท่านเยี่ยมชม สถานที่สำคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ในนครมักกะห์  ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการละหมาดตะรอเวี๊ยะ ในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดหะรอม  นครมักกะห์ 

 
วันที่  1  มิถุนายน  2561   มักกะห์ - สนามบินเจดดาห์ - ไคโร   

 
10.00 น.         นำคณะออกเดินทางไปยัง สนามบินนครเจดดาห์ 
18.30 น.         นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงไคโร เที่ยวบินที่ MS672
22.45 น.         นำคณะออกเดินทางสู่ สนามสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ MS960

 
วันที่  2 มิถุนายน 2561   สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.35 น.         คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ อินชาอัลลอฮ์

 


บริการ อาหารบุฟเฟ่ต์ (มักกะห์บริการบุฟเฟ่ต์อาหารไทย)
พิเศษ ฟรีน้ำซัมซัม ท่านละ 1 แกลลอน

อัตราค่าบริการท่านละ  77,000   บาท
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ดีเจริญฮัจย์หรือทีมงาน
081-8575542, 086-5440805, 02-7169316

 www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญ ฮัจย์
825 สุขุมวิท 49/14 ซอยประเสริฐสิทธิ์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
926/2 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Tel : 02-7169316 Fax: 02-7169634
Email : deejaroenhaj@gmail.com
 
Visit No : Site Visitors