www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา    
   - A   + A


โปรแกรม ประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย  
ในระหว่าง  วันที่ 2 - 18  มกราคม 2563
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
พิเศษ !! แวะเที่ยวไคโร 1 วัน

 

วันที่   2  มกราคม  2563           กรุงเทพฯ


21.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับด้านเอกสารและสัมภาระ


วันที่  3  มกราคม 2563  กรุงเทพฯ – ไคโร 

 

00.55 น.         ออกเดินทางโดยสารบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบิน MS 961
05.50 น.       เดินทางถึง สนามบิน ณ กรุงไคโร เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ จากนั้นนำคณะเข้าสู่กรุงไคโร เพื่อรับประทานอาหารเช้า  หลังจากนั้นนำคณะขึ้นรถชมทัศนียภาพของ กรุงไคโร  ไปยังที่ราบสูงกีซ่า ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อชม มหาปีรามิด   สิ่งมหัศจรรย์  1 ใน 7 ของโลก ยุคโบราณ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์ แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง   ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้่าสุสานของกษัตริย์  ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ ส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์  แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียว ท่านอาจจะซื้อบริการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทิศน์รอบ ๆ 

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำคณะเดินทางไปชมความงามของป้อมปราการ (The Citadel of Salad Eldin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1176 ประมาณ 843 ปี  และสุเหร่าอัลฮุสเซน Al Hussein Mosque  ที่สร้างจากหินอ่อน Alabaster ที่ยังคงความงดงามจนถึงปัจจุบัน  และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสุเหร่าที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอียิปต์  จากนั้นนำทุกท่านชมสุเหร่าแก่าแก่อีกหนึ่งที่ Amr Ibn Alas Mosque
เย็น            นำคณะล่องเรือชมความงดงามของทัศนียภาพ 2 ข้างฝั่งลุ่มแม่น้ำไนล์  พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ  ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวอียิปต์ อย่างเพลิดเพลิน  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเข้าพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก

 

 วันที่  4  มกราคม 2563   ไคโร - มาดีนะห์

  

เช่้า           นำคณะออกจากโรงแรมที่พัก  สู่สนามบินกรุงไคโร  เพื่อเดินทาง โดนเที่ยวบิน MS639  ไปนครมาดีนะห์  ประเทศซาอุดิอาระเบีย
10.55      เดินทางถึงนครมาดีนะห์  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นำคณะเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่  5 - 7  มกราคม 2563   มาดีนะห์

                    ตลอดระยะเวลาที่พำนัก ณ นครมาดีนะห์  ให้ท่านประกอบศาสนกิจที่มัสยิดนะบาวีย์ให้มาก ๆ และพาท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  ในนครมาดีนะห์  พร้อมบริการอาหารไทยทุกมื้อ
 

วันที่   8 - 16 มกราคม  2563    มาดีนะห์ - มักกะห์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
                 นำท่านเดินทางสู่นครมักกะห์  ตลอดเวลาที่พักอยู่นครมักกะห์ ทำพิธีละหมาดบัรญ่ามาอะห์ที่มัสยิดหะรอม  พร้อมทำอุมเราะห์ให้มากๆ และพาท่านเยี่ยมชม สถานที่สำคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ในนครมักกะห์

 
วันที่  17 มกราคม  2563   มักกะห์ - สนามบินเจดดาห์ - ไคโร   

 เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.00 น.         นำคณะออกเดินทางไปยัง สนามบินนครเจดดาห์ 
18.30 น.         นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงไคโร เที่ยวบินที่ MS672
22.45 น.         นำคณะออกเดินทางสู่ สนามสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ MS960

 
วันที่  18  มกราคม 2563   สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.40 น.         คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ อินชาอัลลอฮ์

 


บริการ อาหารบุฟเฟ่ต์ 
มี ชา กาแฟ เครื่องดื่มร้อน ตลอดวัน

**  ฟรี น้ำซัมซัม ท่านละ 1 แกลลอน **

 

อัตราค่าบริการท่านละ  57,000   บาท
 
** ท่านใดไม่ต้องการเยี่ยมชมกรุงไคโร สามารถเดินทางต่อเครื่องเข้ามาดีนะห์ได้เลย **
** โดยมีอัตราค่าบริการเพีบงท่านละ  54,000 บาท **
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ดีเจริญฮัจย์หรือทีมงาน
081-8575542, 086-5440805, 02-7169316

 www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญ ฮัจย์
825 สุขุมวิท 49/14 ซอยประเสริฐสิทธิ์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
926/2 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Tel : 02-7169316 Fax: 02-7169634
Email : deejaroenhaj@gmail.com
 
Visit No : Site Visitors