บริการจัดทำวีซ่าประเทศอินเดีย


 วีซ่าอินเดีย (Visa India)

Visa Tourist
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด ต้องกรอกฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
2. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ใบ
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
4. สำหรับชาวต่างชาติ Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา ใช้เวลายื่น 3 วันทำการ แต่ถ้า Work Permit ไม่เกิน 3 ปี ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละสัญชาติไม่เทากัน
6. ใช้เวลายื่น 3 – 5 วันทำการ

Visa Business
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด ต้องกรอกฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
2. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. จดหมายเชิญจากบริษัทใน INDIA
6. สำหรับชาวต่างชาติ Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา ใช้เวลายื่น 3 วันทำการ แต่ถ้า Work Permit ไม่เกิน 3 ปี ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน
8. ใช้เวลายื่น 3 – 5 วันทำการ