บริการจัดทำวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย

วีซ่าธุรกิจ


      
1.พาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 คู่ ซ้ายขวา

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ ฉากหลังสีขาว

3.หนังสือเชิญ หรือคำสั่งวีซ่าจากสปอนเซอร์

4.หนังสือรับรองการทำงาน นำไปรับรองหอการค้าไทย

5.วุฒิการศึกษา หรือ ใบประกาศผ่านการอบรม (ภาษาอังกฤษ)

6.แบบฟอร์มขอวีซ่า กรอกข้อมูลโดยการพิมพ์ และอักษรสีน้ำเงิน

7.Work permit สำหรับชาวต่างชาติ


English Doubble arrow

Family Visit/ Resident Visa


1.  พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุก่อนวันเดินทางเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว พื้นหลังขาว  จำนวน 2 ใบ
3.  หนังสือเชิญหรือคำสั่งกระทรวงจาก    สปอนเซอร์ที่ซาอุฯ
4.  สำเนาหน้าพาสปอร์ตและอีกอม่าของผู้เชิญ  (สามี)
5.  สำเนาใบทะเบียนสมรสพร้อมตัวแปล
6.  สำเนาสูติบัตรสำหรับเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี
7.  สำหรับ Resident visa ต้องตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 
8.  สมุดสุขภาพสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 2 ปี
9.  แจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ซาอุดิอาระเบีย
10. ตั๋วเครื่องบิน
11. แบบฟอร์มขอวีซ่า (ดาวน์โหลดด้านล่าง)           

EnglishDoubble arrow
แบบฟอร์มขอวีซ่า1  ซาอุดิอาระเบีย

แบบฟอร์มขอวีซ่า2  ซาอุดิอาระเบีย