อุมเราะห์ - อักซอ

การเดินทางประกอบพิธีอุมเราะห์
และท่องเที่ยวประเทศปาเลสไตน์ - จอร์แดน
ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2562 - 18 มกราคม 2563
โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเนี่ยน (Royal Jordanian) 

วันที่  29  ธันวาคม  2562  (กรุงเทพฯ)
 
21.00 น.    คณะพร้อมกันที่เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดนเนี่ยน ชั้น 4   สนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้นผู้โดยสารขาออก)
 
วันที่  30  ธันวาคม  2562  (กรุงเทพฯ - อัมมาน )

00.20 น.   นำคณะออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน RJ183 สู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
04.40 น.   ถึงสนามบินกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก
                รับประทานอาหารเช้า
10.00 น.   หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมถ้ำกะห์ฟี่ ซึ่งอัลลอฮ์ได้แสดงปาฏิหารย์ให้คน 7 คน  หลับเป็นเวลา 300 ปี  
               หลังจากตื่นขึ้นมาก็พบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคม  
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         พาท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ณ ตลาดใจกลางเมือง
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  และนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  31  ธันวาคม  2562  (JERASH)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
              นำคณะเดินทางสู่ เมือง เจอราช หรือ "เมืองพันเสา" เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของ
              อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 - 100 ปีก่อนคริสตาล เดิมทีเมืองแห่งนี้เคยถูก
              แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย จนถูกทรายฝังกลบ สุญหายไปนับพันปี
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย        นำคณะเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี ที่โด่งดังของโลก ท่านจะได้สัมผัสถึงความอัศจรรย์ของทะเลสาบที่มีความ
              เค็มที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง       จากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  1  มกราคม 2563  (อัมมาน - เยรูซาเล็ม)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม          
             หลังจากนัั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านอัลเลนบี  เพื่อข้ามด่านไปยังประเทศอิสราเอล  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน
             เข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง JERICO เยี่ยมหลุมฝังศพนบีมูซา
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน
             ต่อด้วยเมืองเยรูซาเล็ม ชมตัวเมืองเก่าและ เมืองใหม่ของกรุงเยรูซาเล็มแบบมุมกว้าง ณ ยอดเขาโอลีฟ
บ่าย       พาท่านละหมาดที่ มัสยิดอักซอ  จากนั้นนำคณะเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่  2  มกราคม 2563  (เยรูซาเล็ม - ฮิบรอน - เบธเลเฮม)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านสู่เมืองฮีบรอน เยี่ยมหลุมฝังศพนบีอิบรอฮีม และพระนางซาเราะห์ (ภรรยา)
             นบีอิสหาก  นบีนะกูบ และลูกหลานของท่าน  จากนั้นนำท่านสู่เมืองเบธเลเฮม
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน          
บ่าย       เยี่ยมชมสถานที่ประสูติของนบีดาวุด  นบีอีซา และเยี่ยมหลุมฝังศพของท่านซาลมาน อัลฟาซี่ เยี่ยมชมมัสยิด
             อุมัรบินค๊อตต๊อบ    
เย็น        รับประทานอาหารเย็น  และกลับเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  3  มกราคม 2563  (เยรูซาเล็ม - อัมมาน - มาดีนะห์)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เก็บกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถ เชคเอ้าท์ออกจากโรงแรม  
             จากนั้นนำคณะสู่ด่านอัลเลนบี  เพื่อข้ามกลับสู่กรุงอัมมาน  ประเทศจอร์แดน    
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน  
             นำคณะสู่ ตลาดอัลบะลัด (Al - Balad)  เพื่อเลือกซื้อสินค้าเมือง ของฝาก  ท่านจะได้สัมผัสกับ
             ความเป็นอาหรับอย่างแท้จริง พบกับสินค้ามากมายตามร้านค้า และ แผงลอยขายของตามถนนที่พ่อค้า
             ร้องเร่ขายสินค้าของตน
บ่าย        แวะละหมาด และเยี่ยมชมมัสยิดกษัตริย์ อับดุลเลาะห์ที่ 1  ซึ่งสร้างเสร็จในปี 1989 มัสยิดนี้มีโดมโมเสคสีฟ้า
             ที่งดงาม  
เย็น        รับประทานอาหารเย็น  ได้เวลาอันสมควร  นำคณะเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน  
23.55 น. เที่ยวบิน RJ722   ออกเดินทางจากกรุงอัมมาน  
 
วันที่  4 - 7  มกราคม 2563  (มาดีนะห์)

ตลอดเวลาที่พำนักอยู่ที่นครมาดีนะห์ ท่านจะได้ประกอบศาสนกิจที่มัสยิด นะบาวีย์ และพาท่านเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ      
ทางประวัติศาตร์  บริการอาหารวันละ 3 มื้อ  (ที่พัก โรงแรม)
 
วันที่  8  -  16  มกราคม 2563  (มาดีนะห์ - มักกะห์)

เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
             หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่นครมักกะห์ ตลอดเวลาที่พำนักอยู่นครมักกะห์ ทำพิธีละหมาดบัรญ่ามาอะห์ที่มัสยิด
             อัลหะรอม  ทำอุมเราะห์ให้มาก ๆ   พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชม สถานที่สำคัญต่าง ๆ ในนครมักกะห์  
             บริการอาหารวันละ 3 มื้อ  (ที่พักโรงแรม)
 
วันที่  17  มกราคม 2563  (มักกะห์ - เจดดาห์ - อัมมาน)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า            
บ่าย         นำคณะออกเดินทางไปยัง สนามบินนครเจดดาห์
23.25 น.  นำคณะออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  เที่ยวบิน RJ701  
วันที่  17  มกราคม 2563  (อัมมาน - กรุงเทพมหานคร)

00.20 น.    แวะพักรอเปลี่ยนเครื่องที่ กรุงอัมมาน
01.25 น.    เที่ยวบิน RJ182 ออกเดินทางจากกรุงอัมมาน
14.25 น.    คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   อินชาอัลเลาะห์

บริการ อาหารบุฟเฟ่ต์ (มักกะห์บริการบุฟเฟ่ต์อาหารไทย)
มี   ชา กาแฟ เครื่องดื่มร้อน ตลอดวัน
พิเศษ ฟรีน้ำซัมซัม ท่านละ 1 แกลลอน

อัตราค่าบริการ :  ท่านละ  85,000  บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ติดต่อสอบถามได้ที่ดีเจริญฮัจย์หรือทีมงาน
081-8575542, 086-5440805