บริการจัดทำวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย

Commercial Visit Visa


        
1.  พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุก่อนวันเดินทางเหลือ     ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 ใบ

3.  หนังสือเชิญจากสปอนเซอร์ที่ซาอุฯ    

4.  ทะเบียนการค้าของสปอนเซอร์ที่ซาอุฯ 

5.  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร แบงค์การันตี หรือ statement ย้อนหลัง 3 เดือน (ของบริษัท)

6.  หนังสือรับรองการทำงาน นำไปติดสติ๊กเกอร์รับรองเอกสารผ่านหอการค้าไทย

7.  ตั๋วเครื่องบิน

8.  ใบอนุญาตการทำงาน ًWorkpermit ตัวจริง (ในกรณีชาวต่างชาติ)

9.  แบบฟอร์มขอวีซ่า (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

English Doubble arrow
Family Visit/ Resident Visa


1.  พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุก่อนวันเดินทางเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว พื้นหลังขาว  จำนวน 2 ใบ
3.  หนังสือเชิญหรือคำสั่งกระทรวงจาก    สปอนเซอร์ที่ซาอุฯ
4.  สำเนาหน้าพาสปอร์ตและอีกอม่าของผู้เชิญ  (สามี)
5.  สำเนาใบทะเบียนสมรสพร้อมตัวแปล
6.  สำเนาสูติบัตรสำหรับเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี
7.  สำหรับ Resident visa ต้องตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 
8.  สมุดสุขภาพสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 2 ปี
9.  แจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ซาอุดิอาระเบีย
10. ตั๋วเครื่องบิน
11. แบบฟอร์มขอวีซ่า (ดาวน์โหลดด้านล่าง)           

EnglishDoubble arrow
แบบฟอร์มขอวีซ่า1  ซาอุดิอาระเบีย

แบบฟอร์มขอวีซ่า2  ซาอุดิอาระเบีย